HALO MOJSTRI INŽENIRING

Z znanjem in bogatimi izkušnjami obvladujemo inženiring, načrtovanje in izvedbo najzahtevnejših investicijskih projektov na področju infrastrukture v Sloveniji.

Širok spekter naših dejavnosti inženiringa nam omogoča organiziranje in vodenje celotne investicije:

 • od priprave,
 • projektiranja,
 • gradnje,
 • do vzdrževanja in
 • upravljanja vseh vrst infrastrukturnih objektov.

Celovito ponudbo svetovalnih in inženiring storitev zaokrožujemo s specializiranimi svetovalnimi in raziskovalnimi storitvami v povezavi s priznanimi poslovnimi partnerji in področja inženiringa.

 

Priprava investicijskih projektov

Priprava strokovnih podlag za dolgoročno načrtovanje investicij

 • zbiranje podatkov in organizacija podatkovnih baz
 • organizacija izdelave vseh strokovnih podlag za pripravo planskih dokumentov

Izdelava, vodenje in koordinacija izdelave prostorske dokumentacije

 • izdelava strokovnih podlag in raziskav za pripravo prostorske dokumentacije
 • pridobitev in usklajevanje soglasij in pogojev za posege v prostor
 • organizacija geotehničnih in drugih predhodnih del
 • priprava prostorskih dokumentov

Izdelava, vodenje in koordinacija izdelave investicijske dokumentacije

 • izdelava prometnih študij, analiz in napovedi prometnih tokov
 • priprava celovite investicijske dokumentacije od začetnega dokumenta identifikacije projekta, preko predinvesticijske študije, investicijskega programa, do končnega poročila o ugotavljanju učinkov
 • izdelava študij upravičenosti in ekonomskih presoj
 • strokovno tehnično in ekonomsko svetovanje v procesu planiranja za pridobitev finančnih virov oz. pri uvrščanju investicije v plane
 • izdelava primerjalnih študij o prometu in prometni ekonomiki za posamezne cestne projekte
 • izdelava predštudij in študij upravičenosti
 • svetovanje pri pogajanjih z mednarodnimi finančnimi institucijami

Premoženjsko – pravne zadeve

 • urejanje in usklajevanje tehničnih podlag za geodetske, katastrske, zemljiškoknjižne in druge upravno – pravne zadeve s področja pridobivanja zemljišč
 • organizacija odkupov zemljišč in drugih nepremičnin
 • pravno svetovanje in zastopanje naročnika

Izdelava, vodenje in koordinacija izdelave projektne dokumentacije – celotni inženiring

 • organizacija izdelave vseh faz projektne dokumentacije (idejni, PGD,PZI, PZR)
 • pridobitev strokovnih podlag s področij geološko – geomehanskih preiskav, geodetskih meritev, hidrologije, naravovarstvenih in okoljevarstvenih pogojev (PVO)
 • priprava projektnih nalog
 • organizacija pridobivanja soglasij

Postopki oddaje del izvajalcem

 • priprava razpisne dokumentacije za oddajo del po mednarodnih merilih
 • organizacija postopkov javnih naročil
 • analiza pridobljenih ponudb in predlog izbora najugodnejšega izvajalca
 • priprava dokumentacije za sklenitev pogodbe

Gradnja

Nadzor nad izvedbo gradbenih del po inženiring pogodbi

 • koordinacija in izvedba nadzora nad izvedbo del, skladno s projektno dokumentacijo
 • izdelava poročil, terminskih planov, pregled tehnoloških elaboratov
 • nadzor nad časovnim izvajanjem

Zagotavljanje kakovosti materialov in izvedenih del

 • zagotavljanje in kontrola kakovosti izvedenih del, vgrajenih materialov in opreme
 • uporaba sodobnih tehnologij in racionalnih postopkov pri izvedbi del

Finančno spremljanje projekta

 • izvedba periodičnih in končnih obračunov

Predaja objekta v uporabo

 • organizacija izdelave projekta izvedenih del
 • priprava dokumentacije za končno predajo izvedenega objekta
 • zagotovitev dokazil o kakovosti vgrajenih materialov, opreme in izvedenih del
 • organizacija tehničnega pregleda in pridobitev uporabnega dovoljenja
 • priprava končnega obračuna del

Spremljanje objektov v garancijski dobi

 • spremljanje stanja zgrajenih objektov v garancijski dobi
 • izpeljava potrebnih postopkov za odpravo napak
 • vzdrževanje in upravljanje

Monitoring

 • določitev potrebnih ukrepov
 • razvoj postopkov gospodarjenja z objekti

Nadzor nad vzdrževanjem

 • organizacija in usklajevanje programov
 • izvajanje nadzora nad vzdrževalnimi del

Strokovne podlage za upravljanje z objekti

 • priprava in usklajevanje strokovnih podlag za upravljanje z objekti

INŽENIRING izvajamo v sodelovanju z zunanjimi sodelavci pod skupnim imenom Halo mojstri.